Salgs- og leveringsbetingelser

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skal være gældende, med mindre parterne skriftligt aftaler at fravige dem.

 

Levering

Med mindre andet tydeligt angives skriftligt, skal levering finde sted ab fabrik i overensstemmelse med INCOTERMS 2010, og al transport skal være for købers regning og risiko. CREDIN A/S er ikke ansvarlig for at tegne transportforsikring mv.

Såfremt ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med den afgivne bestilling, har køber pligt til straks at meddele CREDIN A/S dette. I modsat fald anses køber for bundet af ordrebekræftelsen. Den angivne leveringstid i ordrebekræftelsen er omtrentlig, og med mindre CREDIN A/S har givet køber en speciel skriftlig garanti for, at levering vil finde sted på det angivne tidspunkt, skal CREDIN A/S til enhver tid være berettiget til at udskyde levering i op til 14 dage, uden at køber skal være berettiget til at påberåbe sig forsinkelse. CREDIN A/S skal ikke ifalde erstatningsansvar for forsinkelse, med mindre forsinkelsen kan tilskrives at være følge af at CREDIN A/S har handlet groft uagtsomt. CREDIN A/S skal under ingen omstændigheder ifalde erstatningsansvar for noget driftstab, indtjeningstab eller andre følgeskader. Såfremt køber ikke har modtaget levering efter udløbet af leveringstiden, skal han straks give CREDIN A/S meddelelse herom. Såfremt han ikke gør dette, fortaber han retten til at gøre forsinkelse gældende. CREDIN A/S’ erstatningsansvar for forsinkelser i leveringen skal under ingen omstændigheder overstige et beløb, der svarer til det fakturerede beløb for den forsinkede forsendelse.

Mængder

Angiven vægt og angivne mål er tilsigtede værdier. Levering fra CREDIN A/S' side skal ikke anses for mangelfuld, såfremt det måtte vise sig, at den leverede mængde afviger fra den aftalte mængde med op til 10%.


Produktinformation

Alle informationer og data i CREDIN A/S’ produktinformationslitteratur, prislister, mv. skal kun være bindende for CREDIN A/S i det omfang, at de er skriftligt bekræftet af CREDIN A/S ved separat, direkte meddelelse til køber. Enhver assistance i form af information om produktet er udelukkende en service, som CREDIN A/S ikke påtager sig noget ansvar for, ej heller selv om CREDIN A/S har udvist uagtsomhed. CREDIN A/S skal ikke være ansvarlig for det leverede produkts opfyldelse af de foreskrevne krav i lovgivningen på området for færdige fødevarer eller på noget andet lovgivningsmæssigt område, som måtte blive gældende som resultat af købers brug af produkterne.


Priser

Opgivne priser i tilbud fra CREDIN A/S skal kun anses som vejledende. Priser opgivet i ordrebekræftelser og kontrakter er gældende priser inklusive standardemballering. CREDIN A/S forbeholder sig ret til at ændre priserne i tilfælde af ændringer i produktionsomkostninger, lønninger, råmaterialer, emballering, underleverancer, valutakurser, samt stigning i afgifter og gebyrer eller andre stigninger i omkostninger som følge af forhold CREDIN A/S ikke har indflydelse på, herunder de under punkt 8 nævnte begivenheder.


Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne fremgår direkte af tilbuddet, ordrebekræftelsen eller kontrakten fra CREDIN A/S. CREDIN A/S skal bevare ejendomsretten over varerne, indtil betaling har fundet sted. Hvis køber ikke overholder betalingsbetingelserne, er CREDIN A/S berettiget til at tage varerne retur. Det følger af punkt 1, at alle omkostninger i forbindelse med transport, som f.eks. fragtomkostninger, forsikring mv. skal betales af køber. Hvis CREDIN A/S lægger ud for disse, vil beløbet blive debiteret på fakturaen. Hvis køber ikke foretager rettidig betaling, har CREDIN A/S ret til at opkræve renter fra forfaldsdag i henhold til dansk rentelov. Enhver forsinkelse med betaling fra købers side skal anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger CREDIN A/S til øjeblikkeligt at hæve kontrakten og kræve erstatning for ethvert tab som CREDIN A/S måtte lide som følge af betalingsforsinkelsen. Afsigelse af konkursdekret over køber skal anses som en forsinkelse med betaling og reguleres efter de foranstående bestemmelser. Betaling kan kun foretages direkte til CREDIN A/S’ hovedkontor. Agenter har ingen fuldmagt til at modtage betaling.


Fejl, reklamationer og følger af fejl

Køber skal undersøge og kontrollere varerne straks ved modtagelsen. Eventuelle krav skal fremsættes inden 7 dage efter varemodtagelsen, eller så snart Køber udøver kontrol over varerne, uanset om Køber har foretaget en kontrol eller undersøgelse. Alle reklamationer og krav skal fremsættes skriftligt. Hvis der er sket skade under transporten, og CREDIN A/S har været ansvarlige for transporten, skal køber straks underrette CREDIN A/S og klage til transportøren. Køber bedes vedlægge fotos af de beskadigede varer (jfr. 1). CREDIN A/S er berettiget til, udelukkende efter eget valg, at erstatte de leverede varer eller at give køber et afslag i købsprisen, hvis varerne ikke kan erstattes.


Produktansvar

CREDIN A/S skal kun ifalde erstatningsansvar for skader på fast ejendom og løsøre, herunder produkter fremstillet af køber, hvis køber kan bevise, at skaden skyldtes grov uagtsomhed fra CREDIN A/S’ side.

CREDIN A/S skal under ingen omstændigheder ifalde erstatningsansvar for noget driftstab, indtjeningstab eller andre følgeskader. CREDIN A/S’ erstatningsansvar for skader på fast ejendom eller løsøre i medfør af disse bestemmelser skal ikke overstige et beløb svarende til værdien af den fejlbehæftede forsendelse. I det omfang CREDIN A/S måtte ifalde erstatningsansvar over for tredjemand i forbindelse med købers brug af de leverede produkter, skal Køber være forpligtet til at holde CREDIN A/S skadesløs i samme omfang, som CREDIN A/S’ erstatningsansvar er begrænset i medfør af den ovennævnte bestemmelse. Endvidere skal køber være forpligtet til at holde CREDIN A/S fuldstændig skadesløs, hvis skaden kunne have været undgået, hvis køber kunne have opdaget eller forhindret skaden ved grundig kontrol før, under eller efter fremstillingen af de varer, som CREDIN A/S’ produkter indgår i.


Force majeure

CREDIN A/S er berettiget til at hæve kontrakten med skriftligt varsel til den anden part, når det er umuligt at opfylde kontrakten inden for en rimelig periode på grund af krig, strejke, lockout og andre force majeure eller politiske forhold, som CREDIN A/S ikke er herre over. Det samme gælder for forsinkelser af eller fejl i leverancer fra underleverandører. I sådanne tilfælde skal CREDIN A/S ikke ifalde erstatningsansvar over for køber.


Værneting og lovvalg

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med kontrakten, skal afgøres endeligt efter det internationale handelskammers regler for forligsmægling og voldgift af en eller flere voldgiftsmænd, der er udnævnt efter de nævnte regler. Voldgiften skal finde sted i København, og voldgiftsmændene skal afgøre sagen efter billighed. Enhver tvist skal afgøres efter gældende dansk ret. Den internationale købelov er ikke gældende mellem parterne.

 

 

 

Har du spørgsmål?

 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores salgs- og leveringsbetingelser.

 

Kontakt venligst vores kundeservice.

 

Salgskoordinator 

Charlotte Dupont

 

Mobil: +45 71 20 08 06

Mail: Charlotte.Dupont@credin.dk

Vi bringer vores ekspertise til din virksomhed 

 

Vores styrke ligger ikke kun i vores produkter, men i særdeleshed i vores medarbejdere. Hjertet af Credin består af vores yderst kompetente og erfarne medarbejdere – mange med lang anciennitet. Vores brede viden og knowhow om bageribranchen har en mærkbar indvirkning på hvert samarbejde og løsning, vi leverer.

 

 

Læs mere

Lad os skabe løsninger sammen

 

Vores passion er at levere skræddersyede og unikke løsninger, netop tilpasset dine behov. Med Credin som partner får du:

 

•  Over 90 års erfaring og knowhow
•  Tæt og direkte samarbejde med specialistteam
•  Hurtig og agil udviklingsproces
•  Innovative og unikke løsninger
•  AA-rating I BRCGS (uanmeldt auditering)
•  En del af Orkla Food Ingredients (OFI)

 

 

Læs mere

 

Kontakt os